R E G U L A M E N T  D E  C O N C U R S

Concurs: “Castiga o excursie la munte alaturi de familia ta”

 1. ORGANIZATORUL:

Concursul cu tema “Castiga o excursie la munte alaturi de familia ta” este organizat SC Nicoro Trading SRL (denumita in continuare organizator), societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, strada Stamate Costache nr 2, bloc 3C, scara 1 apt. 3, parter, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/ 16784/1994, avand CUI: RO6221140 , Telefon: 0372 999 222 / 0372 999 444 detinator al dreptul de franciza pentru magazinele MAXITOYS denumit in cele ce urmeaza Organizator.

Participantii la acest concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentati in Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare "Regulament"), asa cum este specificat in continuare.

Concursul este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe site-ul www.nicoro.ro , poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari pe e-mail la adresa concurs@nicoro.ro si este disponibil si in oricare din magazinele Maxitoys.

Potentialilor participanti nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii serviciului, iar participarea la campanie este gratuita pentru toti cei care acceseaza Campania.

Pretul serviciilor nu a fost majorat pe perioada campaniei, iar promotia nu presupune o taxa de participare, astfel incat nu poate fi considerata joc de noroc si nu necesita o autorizare speciala pentru a putea fi derulata.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ sau adusa la cunostinta de catre consilierii din magazinele MAXITOYS.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

In concurs va participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei. La acest Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului, rudele acestora de gradul I si II (respectiv, copii/parinti/frati/surori/sotul/sotia), alte persoane asociate concursului respectiv angajati ai oricaror societati sau entitati implicate in activitati legate de organizarea acestui consurs si rudele acestora de gradul I si II.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.
Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului/participantilor in cauza din Campanie, Organizatorul urmand sa-i anunte pe cei invalidati cu privire la aceasta decizie.

La concurs vor participa automat  toti cei care au efectuat cumparaturi de orice valoare in unul din magazinele Maxitoys in saptamana precedenta tragerii la sorti.

Participantii trebuie OBLIGATORIU sa fie posesorii unui card de fidelitate, emis de magazinele Maxitoys.

Participantii trebuie ca, OBLIGATORIU, la achizitionare, sa prezinte consilierului din magazin cardul de fidelitate, spre scanare.

Cardul de fidelitate poate fi solicitat de orice cumparator, acesta fiind oferit gratuit in magazin in urma solicitarii.

 1. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul se desfasoara in perioada 30 Septembrie 2017- 17 Decembrie 2017. Consursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei in toate magazinele MAXITOYS.

Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin publicarea pe site-ul www.nicoro.ro

Validarea rezultatelor Campaniei și acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

 1. PREMIILE

Premiul consta in acordarea unei nopti de cazare (sambata spre duminica) unei familii formate din maxim patru persoane (doi parinti si doi copii), in cadrul hotelului Carmen din Predeal, in urma tragerii la sorti, in fiecare dintre weekend-urile de mai jos:

30.09-01.10.2017

07.10-08.10.2017

21.10-22.10.2017

28.10-29.10.2017

4.11-5.11.2017

11.11-12.11.2017

18.11-19.11.2017

9.12-10.12.2017

16.12-17.12.2017Valoarea maxima a premiilor este de 3500 lei.

Toate obligațiile de natură fiscală, aferente acestui premiu, se vor plăti de către Organizator, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiului.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor câștigate.

In cadrul prezentei Campanii se vor desemna noua castigatori.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI,DESEMNARERA CASTIGATORULUI

Se inscrie automat in Campanie orice persoana fizica cu varsta minim de 18 ani care intruneste conditiile de participare expuse mai sus la punctul 2 al prezentului Regulament, respectiv : are card de fidelitate si il prezinta spre a fi scanat consilierului din magazin la momentul achizitiei, face o achizitie de orice valoare in magazinele Maxitoys pe perioada campaniei.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti la sediul Nicoro Trading, in fiecare zi de luni a saptamanii, acesta urmand sa beneficieze de premiu la sfarsitul aceleiasi saptamani. La tragerea la sorti participa toti posesorii de card de fidelitate care au facut cel putin o achizitie intr-unul din magazinele Maxitoys in saptamana anterioara.

Trebuie obligatoriu ca datele personale : NUME COMPLET, ADRESA MAIL, TELEFON , etc. sa fie completate CORECT, altfel din lipsa unei certitudini a identificarii , exista riscul pierderii premiului in  favoarea urmatorului extras. Daca datele nu coincid (nume / tel / adresa mail / adresa domiciliu) participantul sau participantii nu vor putea primi premiile. O adresa de mail si/sau telefon eronat completate nu ne vor permite contactarea pentru oferirea premiului.

Daca, castigatorul sau castigatorii obtinuti in urma tragerii la sorti se dovedesc a fi unul din angajatii sau o ruda de gradul II sau II ai organizatorului, acesta sau acestia nu vor putea fi validati, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina http://www.facebook.com/nicoro.ro  si www.nicoro.ro si vor fi contactati telefonic si prin sms in maximum 2 zile de la data desemnarii sale. Daca in termen de 3 zile de la data cand acestia au fost anuntati, castigatorul sau castigatorii nu vor contacta organizatorul, atunci se va efectua o noua tragere pentru desemnarea altui sau altor castigatori, iar ciclul se repeta pana la validarea celor cinci castigatori.

Tragerea la sorti se va efectua de o comisie formata din 3 membri.

Pentru validarea castigarii premiului, castigatorii persoane fizice vor prezenta actul de identitate la ridicarea premiului. Neprezentarea buletinului de identitate/cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului.

Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea adresei de livrare prin email sau prin adresa scrisa sau pot fi ridicate personal de catre castigatori de la adresa Sos. Oltenitei nr. 372, Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.

 1. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal in vigoare la data prezentului Regulament, orice alte obligații de orice altă natură în legătură cu acestea fiind in sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Valoarea premiului ce depaseste suma bruta de 600 lei, va impune suportarea de catre castigator (prin retinere la sursa) a eventualului impozit pe venitul din premii conform Cod Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor.

 

 1. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) Înscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei menționate mai sus;

b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale Participanților;

d) Eventuale erori în datele furnizate de către câștigățorul desemnaț; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității datelor personale;

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv, altul decât propria sa culpa;

f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale/curierat etc;

g) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita; Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice.Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

 

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

 

Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătura cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

 

Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții și câștigătorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa de e-mail, să fie prelucrate și folosite pentru organizarea Campaniei și în vederea transmiterii sau predării premiilor, fără alte obligații sau plăți.

La cererea scrisă, semnată și datată a persoanei vizate, trimisă la adresa de e-mail concurs@nicoro.ro sau la adresa Soseaua Oltenitei 372, localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov în mod gratuit, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea 677/2001”).

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare, doar pentru buna desfășurate a Campaniei, urmând ca ulterior aceste date să fie distruse, data limită pentru distrugerea acestor date fiind Decembrie 2018.

Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 și în special cele cu privire la:

a) dreptul de informare potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

c) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

d) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

iii) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. i) sau ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 

 1. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN. FORTA MAJORA

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Forța majoră înseamnă în înțelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator, care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul www.nicoro.ro si in magazinele Maxitoys.

 1. IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

În cazul în care castigatorii Campaniei se află în imposibilitate de a se deplasa, si nu opteaza pentru transmiterea aestuia prin curier, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru prezumandu-se ca orice persoana care prezinta o astfel de procura este in mod real mandatarul castigatorului. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 1. CONTESTATII SI LITIGII

 

Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Operator, la adresa de e-mail concurs@nicoro.ro în termen de 5 zile de la publicarea câștigătorilor pe pagina http://www.facebook.com/nicoro.ro  si www.nicoro.ro. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare- primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 1. CLAUZE FINALE :

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de exemplu: imposibilitatea notificarii in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei de e-mail sau neprimirea/necitirea corespondentei de catre acesta etc.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea concursului in conditiile legale si normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

 

Regulament concurs Excursie 2017